Vilkår

BBZ / TCN GENERELLE BETINGELSER (versjon 2010)

Artikkel 1. Definisjoner I disse generelle vilkårene gjelder følgende definisjoner:
a. Transportøren: fysisk eller juridisk person som har rett til å inngå en eller flere avtaler med kunden regulert under disse forholdene.
b. Kunden: fysisk eller juridisk person som har rett til å inngå en eller flere avtaler regulert i disse forholdene med transportøren.
c. Avtalen: Alle avtaler mellom transportøren og kunden som er regulert under disse forholdene.
d. Gjesten: En tredjepart som er tatt opp til skipet av transportøren på grunnlag av avtalen inngått av kunden.
e. Reisen: hele seilingen med og blir ombord på skipet i den perioden som er angitt i avtalen.
f. Bagasjen: Bagasje som en kunde og / eller gjest kan enkelt bære på en gang; bestående av kofferter, vesker, duffelposer og / eller ryggsekker.
g. Skipet: skipet som er nevnt som sådan i avtalen.
h. Prisen: prisen som er nevnt som sådan i avtalen.
i. Kapteinen: personen som styrer skipet.

Artikkel 2. relevans
2.1 Disse vilkårene gjelder for alle avtaler, herunder tilbud om dannelsen av denne avtalen, som transportøren konkluderer med kunden med hensyn til transport og / eller cateringtjenester og alt relatert til dette i bredeste forstand, med mindre annet er uttrykkelig angitt bestemt.

2.2 Disse forholdene gjelder også mellom transportør og gjest. Kunden er forpliktet til dette og skader transportøren mot alle krav som gjesten og / eller andre gjør mot transportøren i den grad transportørens ansvar ville bli utelukket dersom kunden gjorde dette kravet mot transportøren.

2.3 Disse vilkårene gjelder også for alle fysiske og juridiske personer som transportøren, i videste forstand, bruker eller har brukt til å inngå og / eller utføre avtalen.

2.4 Disse vilkårene gjelder for utelukkelse og uttrykk for avvisning av alle andre vilkår og betingelser fra den som kommer, bortsett fra hvor det er skriftlig avtalt annet skriftlig.

2.5 Individuelle endringer og / eller tillegg må registreres skriftlig.

2.6 Disse betingelsene kan oversettes fra det nederlandske språket til et fremmedspråk. I tilfelle mulige forskjeller i teksten som er resultatet av denne oversettelsen, vil den nederlandske teksten seire.

Artikkel 3. Tilbudet / tilbudet
3.1As generelle tilbud fra transportøren i form av brosjyrer, annonser og nettsteder, blant annet, er uten forpliktelse og kan tilbakekalles av transportøren om nødvendig. Tilbakekalling må gjøres så snart som mulig, men senest innen to virkedager etter at kunden har akseptert det.

3.2 Et individuelt tilbud utstedes av transportøren skriftlig eller elektronisk, med en dato. Dette tilbudet angir klart om det er et ikke-bindende eller uoppnåelig tilbud, inkludert begrepet.

Tilbudet angir: a. Total reisesum og prosentandel som må betales på forhånd; b. Betalingsmåten; c. Maksimalt antall gjester per skip; d. Sted, dato og tidspunkt for ombordstigning og avstigning; Det første tilbudet er ledsaget av en kopi av disse vilkårene.

Artikkel 4. Avtalen
4.1 Avtalen er inngått, unntatt ved tilbaketrekking som nevnt i artikkel 3.1, ved å godta tilbudet av kunden. Transportøren sender skriftlig eller elektronisk bekreftelse til kunden etter avtalens inngåelse.

4.2 Kunden gir transportøren før eller senest før avreise med all informasjon om seg selv og de gjestene han har registrert.

Artikkel 5. kansellering
5.1 Dersom kunden ønsker å kansellere avtalen, må han snarest mulig informere transportøren om dette skriftlig, med brev. Datoen for mottak av transportøren betraktes som datoen for oppsigelsen.

5.2 Ved kansellering skylder kunden en fast kompensasjon.

Skipskompensasjon: 15% ved kansellering opp til 6 måneder før avreise; 20% ved kansellering opp til 5 måneder før avreise; 30% ved kansellering opp til 4 måneder før avreise; 40% ved kansellering opp til 3 måneder før avreise; 50% ved kansellering opp til 2 måneder før avreise; 75% ved kansellering opptil 1 måned før avreise; 90% ved kansellering til og med 1 dagen før avreise; 100% ved kansellering på avreisedagen.

Kompensasjon for catering og andre tjenester: 15% ved kansellering opptil 2 måneder før avreise; 25% ved kansellering opptil 1 måned før avreise; 50% ved kansellering opptil 2 uker før avreise; 75% ved kansellering opptil 1 uke før avreise; 95% ved kansellering til og med 1 dagen før avreise; 100% ved kansellering på avreisedagen.

Hvis skaden påført transportøren som følge av kanselleringen overstiger de nevnte faste beløpene med mer enn 15%, har transportøren også krav på å belaste disse ekstrakostnadene til kunden.

5.3 Ved kansellering kan kunden be om at transportøren erstatter en tredjepart. I tilfelle transportøren er enig med en substitusjon, skyldes kunden kun et beløp på € 150,00.

Artikkel 6. Suspensjon og oppsigelse
6.1 Dersom en av partene ikke oppfyller sin forpliktelse i henhold til avtalen, har den andre parten rett til å suspendere motsatt forpliktelse, med mindre mangelen begrunner suspensjonen på grunn av sin spesielle karakter eller begrensede betydning.

6.2 Hvis en av partene ikke oppfyller sin forpliktelse i henhold til avtalen, har den annen part rett til å si opp avtalen, med mindre mangelen begrunner oppsigelsen på grunn av sin spesielle karakter eller begrensede betydning.

6.3 Bæreren har rett til å si opp eller si opp avtalen med umiddelbar virkning når som helst i tilfelle: - kunden mislykkes, er denne suspensjonen av betaling gitt, det er snakk om gjeldsrekonstruksjon, eller er under vaktskap - Kunden oppfyller ikke sine forpliktelser i henhold til avtalen innen 5 arbeidsdager etter at han har gitt skriftlig varsel om mislighold. - det er en situasjon som nevnt under artikkel 11 medlem 2, 3 og 4. - det aktuelle skipet ikke er tilgjengelig på grunn av uforutsette omstendigheter, og til tross for tilstrekkelig innsats fra luftfartsselskapet, er det ikke mulig å tilby et annet tilsvarende skip.

6.4 Avbestilling eller oppløsning må skje skriftlig og angi begrunnelsen som den er basert på. Avtalen anses å være avsluttet utenretslig etter at kunden har mottatt avbestillingsbrevet, men i alle fall 5 dager etter å ha sendt avbestillingsbrevet.

6.5 Hvis årsaken til kanselleringen eller oppløsningen kan tilskrives kunden, vil den skade som følger derfra bli båret av kunden.

Artikkel 7. Pris og pris endres
7.1 Med mindre annet er avtalt, inkluderer prisen ikke port-, bro-, lås- og loddsavgifter, samt lokale skatter og andre avgifter som turistskatt og drivstoffkostnader. Disse kostnadene må betales av kunden om bord.

7.2 Endringer i skatter, avgifter og lignende offentlige avgifter belastes hele tiden.

7.3 En prisøkning belastes av transportøren, forutsatt at den påvirker avtalt pris, dersom det oppstår etter avtalens inngåelse.

7.4 Hvis prisen som følge av en prisøkning som nevnt i forrige avsnitt øker med mer enn 15%, har kunden rett til å si opp avtalen eller avbryte avtalen.

Artikkel 8. Betaling 8.1 Betaling skjer kontant ved reservasjonen med mindre annet er avtalt. Kontant betaling inkluderer også kreditering av beløpet på grunn av en bankkonto spesifisert av transportøren eller ved elektronisk betaling anerkjent av bankene. Verdidatoen som er angitt på transportørens / giroerklæringen, anses å være betalingsdagen.

8.2 Hvis betalingen i avdrag er avtalt, må kunden betale i henhold til avdrag og prosenter som angitt i avtalen.

Artikkel 9. Sen betaling
9.1 Kunden er i standard fra utløpet av betalingsdatoen. Transportøren sender en betalingspåminnelse etter utløpet av denne datoen og gir kunden muligheten til å betale innen 5 arbeidsdager etter å ha mottatt denne betalingspåminnelsen.

9.2 Hvis betalingspåminnelsen ennå ikke er betalt, har transportøren rett til å kreve renter fra utløpet av betalingsdagen. Denne renter er lik den lovbestemte renter pluss 3% på årsbasis på beløpet som skal betales.

9.3 Dersom kunden, etter at han blir innkalt, ikke betaler det skyldige beløp, har transportøren rett til å øke dette beløpet med innkrevingskostnadene. Disse samlingskostnadene inkluderer både rettslige og utenretslige kostnader. Ekstra rettslige kostnader er satt til: 15% på den første € 2.500,00 av kravet med minst € 40,00; 10% på følgende € 2.500,00 av kravet; 5% på følgende € 5.000,00 på kravet: 1% på følgende € 15.000,00 på kravet med mindre kunden kan demonstrere at transportøren lider mindre skade.

9.4 Klager om fakturaer, helst skriftlig og korrekt beskrevet og forklart, må sendes til transportøren innen rimelig tid etter mottak av den aktuelle fakturaen.

Artikkel 10. Forpliktelser fra transportøren
10.1 Bæreren skal gjøre sitt ytterste for å utføre cruise til det beste av sin kunnskap og ferdigheter og i samsvar med reglene for godt utførelse.

10.2 Transportøren garanterer at skipet og mannskapet oppfyller lovkravene i landet der skipet er registrert.

10.3 Fraktruten bestemmes av transportøren og / eller kapteinen i samråd med kunden, med mindre annet er avtalt på forhånd.

10.4 Til enhver tid er luftfartsselskapet og / eller kapteinen autorisert til å bytte cruise på grunnlag av nautiske grunner. Dette inkluderer også å endre avgangsstedet og / eller ankomststedet og / eller ikke å forlate. Nautiske grunner inkluderer værforhold, tidevannet, blokkering av vannveier og tilstanden til skipet.

10.5 I de tilfellene som er nevnt i forrige avsnitt, vil transportøren og / eller befalingen forsøke å nå en annen løsning i samråd med kunden. Eventuelle ekstra kostnader, så langt som rimelige, vil bli båret av kunden. Bæreren og / eller kommandøren bestemmer om den valgte løsningen kan være rimelig implementert.

Artikkel 11. Forpliktelser kunde (og gjester)

11.1 På slutten av reisen må kunden levere skipet rent og med en komplett beholdning i samme stand som den ble funnet på tidspunktet for ombordstigning, med mindre annet er avtalt.

11.2 Kunden og gjestene må overholde lovlige og anstendighetsstandarder under cruise.

11.3 Instruksjonene fra transportøren og / eller kapteinen og / eller andre besetningsmedlemmer i orden og sikkerhet må følges nøye.

11.4 Hvis kunden og / eller kaptenen mener at kunden og / eller gjestene ikke overholder bestemmelsene i avsnitt 2 og 3, har transportøren og / eller kapteinen rett til å si opp avtalen umiddelbart og / eller kunden og / eller eller å nekte gjester tilgang til skipet umiddelbart, med mindre mangelen på grunn av sin spesielle natur eller begrensede betydning ikke rettferdiggjør oppløsning

11.5 Kunden og gjestene har ikke lov til å ha andre varer enn bagasjen om bord, med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse fra transportøren og / eller kapteinen på forhånd.

11.6 Kunden og gjestene har ikke lov til å ha (dyr) dyr om bord, med mindre transportør og / eller kaptein har gitt uttrykkelig tillatelse på forhånd.

11.7 Kunden og gjestene har ikke lov til å ta med eller ha materialer eller gjenstander om bord som kan utgjøre helse, velvære og / eller sikkerhet for seg selv eller andre. Dette inkluderer i alle fall: farlige stoffer, eksplosiver, radioaktive og / eller giftige stoffer, smuss, våpen, ammunisjon og narkotika.

11.8 På ankomstdagen må kunden gi kapteinen en liste over navnene til gjestene.

Artikkel 12. Force Majeure

12.1 Force majeure forstås å bety en uforutsigbar omstendighet som følge av at avtalens gjennomføring forsinkes eller forhindres, forutsatt at denne omstendigheten ikke kan unngås av transportøren og de ikke står for hans konto på grunn av loven, avtalen eller sosialt synspunkt må komme.

12.2 Force majeure forstås også å bety skade på skipet som følge av at skipet ikke lenger kan brukes til avtalt formål, og skaden kan ikke tilskrives forhold som transportøren kunne eller burde ha forventet eller forhindret.

12.3 Etter oppsigelse av avtalen på grunn av force majeure har luftfartsselskapet krav på godtgjørelse av kostnadene som påløper av ham, forutsatt at disse var pådratt før det ble forventet at force majeure-situasjonen ville føre til oppsigelse av avtalen og i den grad kunden drar nytte av arbeidet. er.

Artikkel 13. Transportørens ansvar

13.1 Bæreren er ikke ansvarlig for skader forårsaket av død eller skade og / eller på gjenstander i den grad forårsaket av en omstendighet som en forsiktig transportør ikke kunne ha unngått, og i den utstrekning at transportøren ikke kunne forhindre konsekvensene av dette. Bæreren er ansvarlig for forsvarets forsvar og funksjon som transportmiddel. Det er mistanke om at en forsiktig transportør ikke kunne ha unngått følgende forhold: brann; eksplosjon; varme; kaldt; forekomst av gnagere eller skadedyr; nedbrytning; lekkasje; smelte; tenning og korrosjon.

13.2 Transportørens ansvar er, med unntak av hensikt eller bevisst hensynsløshet, begrenset til beløpet bestemt av AMvB på grunnlag av artikkel 8: 518 BW og 8: 983 BW.

13.3 Kompensasjonen som fraktøren kan skyldes for manglende overholdelse av forpliktelsen pålagt ham i henhold til artikkel 10, er begrenset til avtalt pris for utleie av skipet.

13.4 Hvis transportøren viser at kunden og / eller gjestenes feil eller uaktsomhet forårsaket skaden eller bidratt til det, er transportørens ansvar hermed helt eller delvis kansellert.

13.5 Transportøren er ikke ansvarlig for skader forårsaket av forsinkelse, avvik fra avtalt start og / eller sluttid eller levering av et erstatningsskip fordi det avtalte skipet ikke er tilgjengelig på grunn av uforutsette omstendigheter.

Artikkel 14. Kundens ansvar (og gjester) Kunden er ansvarlig for skader forårsaket av ham eller av gjester som bor om bord på skipet, med mindre skaden kan tilskrives transportørens handlinger eller utelatelser.

Artikkel 15. klager

15.1 Klager om gjennomføringen av avtalen må være fullt og tydelig beskrevet og sendt til transportøren og / eller kapteinen etter at kunden har oppdaget eller var i stand til å oppdage feilene.

15.2 Klager om fakturaer skal om mulig sendes skriftlig og skikkelig forklart til transportøren og / eller kapteinen innen 10 arbeidsdager etter mottak av den aktuelle fakturaen.

15.3 Konsekvensen av å ikke sende klage til rett tid vil bli båret av kunden.

Artikkel 16. Tvister Alle tvister knyttet til denne avtalen er underlagt nederlandsk lov. Bare retten i distriktet hvor transportøren har sitt kontor, har fullmakt til å ta hensyn til disse tvister. Kunden har rett til å protestere mot valg av forum innen en måned etter at transportøren har påkalt valget av forum og velger å avgjøre tvisten av den kompetente domstol i henhold til loven.